Welcome to Féis an Eilein!

The mandate of Comunn Féis an Eilein is to promote and preserve Gaelic language and culture through means that are commensurate with the values of our community.

‘Se àithne Comunn Féis An Eilean a dh’àrdachadh agus a shàbhaladh na cànain agus an dualchais Ghàidhlig tro mheadhan dhòighean a tha co-chòrdadh ri luachan ar coimhearsnachd.

More About Féis an Eilein..

feis-an-eilen-christmas-island

Féis an Eilein Concerts & Events 2024

:: Download Brochure ::

Our Sponsors – Luchd-Taice